OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO") (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ogólnopolskie Centrum Kształcenia Kadr Transportu   Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. ul. Krzemieniecka 2, 94-030 Łódź ; kontakt: biuro.tmroz@gmail.com
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO w celu związanym z przeprowadzenie procesu szkoleniowego;
 • Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia podjęcie szkolenia w ośrodku.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb organizacji zajęć, rozrachunków z podmiotami współpracującymi w zakresie organizacji szkoleń, w celu wypełnienia obowiązku poinformowania urzędów publicznych o postępie szkoleń nakładanego na ośrodek przez treść ustawy, a także do innych celów w zależności od potrzeb ośrodka szkolenia kierowców;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane urzędom i jednostkom państwowym oraz terytorialnym, które nakładają na Ogólnopolskie Centrum Kształcenia Kadr Transportu Sp. z o.o. obowiązek informowania o osobach przystępujących do kursów oraz kończących kursy szkoleniowe
 • Dane udostępnione przez Panią/Pana Ogólnopolskiemu Centrum Kształcenia Kadr Transportu Sp. z o.o. będą przetwarzane przez operatora komórkowego, dostawcę poczty elektronicznej, dostawcę internetu
 • Dane osobowe podane przez Panią/Pana będą przechowywane minimum przez okres lat 5 od wykonywania czynności związanych ze świadczeniem usług szkoleniowych;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i nie będzie zastosowane wobec nich profilowanie z naszej strony, stosownie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

NAWIGACJA
INFORMACJE
KONTAKT
tel. 606 105 747
biuro@ockkt.pl
ul. Krzemieniecka 2
94-030 Łódź